Mandarin(P):
Mandarin(Z): ㄨˋ
Korean(Eum): 오 [o]
Japanese(On): ご [go]
Japanese(Kun): むかえる, あう [mukaeru, au]
Cantonese: ng6
------------------------------------------------------------
Rad.-Add. str. Index: [9.7]
Total strokes: 9
Radical: ()
------------------------------------------------------------
Unicode: U+4FC9
Big Five: CDE1
JIS X 0212-1990: 1727
KSC 5601-1989: 7175
Cangjie: OMMR
Four-corner Code: 2126.1
------------------------------------------------------------
Hanyu Da Zidian: 10157.050
Kang Xi: 0104.140
CiHai: 106.502
Morohashi: 00673
Dae Jaweon: 0220.130

Chinese-English-Asian dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — I wù ㄨˋ 〔《集韻》五故切, 去莫, 疑。 〕 迎, 遇到。 《史記‧天官書》: “鬼哭若呼, 其人逢俉。” 裴駰 集解: “俉, 迎也。” II yú ㄩˊ 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 【오】 맞이하다 人부 7획 (총9획) ゴ …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • — wù (1) ㄨˋ (2) 遇。 (3) 郑码: NBXJ, U: 4FC9, GBK: 8257 (4) 笔画数: 9, 部首: 亻, 笔顺编号: 321251251 …   International standard chinese characters dictionary

 • — 오 맞이할 9 strokes 인변+다섯오+입구 …   Korean dictionary

 • 俉俉 — 疏遠之貌。 《太平御覽》卷四六九引《國語》: “乃歌曰: ‘暇豫之俉俉, 不若烏烏。 ’”注: “俉俉, 疏遠之貌。”今本《國語‧晉語二》作“吾吾”。 韋昭 注: “吾, 讀如魚。 吾吾, 不敢自親之貌也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 逢俉 — 謂相遇而驚。 《史記‧天官書》: “鬼哭若呼, 有人逢俉。” 司馬貞 索隱: “俉音五故反。 逢俉謂相逢而驚也。 亦作‘迕’, 音同。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 魁俉 — 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

 • 魁梧 — 亦作“魁吾”。 亦作“魁俉”。 猶言高大壯實。 《史記‧留侯世家論》: “余以為其人計魁梧奇偉, 至見其圖, 狀貌如婦人好女。” 裴駰 集解引 應劭 曰: “魁梧, 丘虛壯大之意。” 唐 善感 《李愍碑》: “容儀迥拔, 奇貌魁俉。” 宋 黃庭堅 《武昌松風閣》詩: “我來名之意適然, 老松魁梧數百年。” 清 劉獻廷 《廣陽雜記》卷四: “有 沙 氏子, 土司之後也, 彩雲 ( 萬彩雲 )悅其魁吾, 寵之專房。”杜鵬程《保衛延安》第四章: “停了一陣, 他又把 周大勇 打量一番, 像是從 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — ▣동음한자▣ 五 伍 俉 傲 午 吾 吳 嗚 塢 墺 奧 娛 寤 悟 惡 懊 敖 旿 晤 梧 汚 澳 烏 熬 獒 筽 蜈 誤 鰲 鼇 ▣한자의미▣ 五 (다섯) 伍 (대오) 俉 (맞이할) 傲 (거만할) 午 (일곱째 지지) 吾 (나) 吳 (나라 이름) 嗚 (탄식소리) 塢 (둑) 墺 (물가) 奧 (속) 娛 (즐거워할) 寤 (깰) 悟 (깨달을) 惡 (미워할 오 (악할 악, 모질) ) 懊 (한할) 敖 (놀) 旿 (밝을) 晤 (밝을) 梧 (벽오동나무) 汚… …   Hanja (Korean Hanzi) dictionary

 • 化言 — 訛言。 《史記‧天官書》: “鬼哭若呼, 其人逢俉。 化言, 誠然。” 《六書總要‧人倫‧匕部》: “化音吪, 差錯也, 謬言也……從人匕, 會意。 小篆與‘匕’混, 故加‘言’作‘訛’。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • Ninben — 人/亻 8 9 10 Pinyin: rén oder dānlìrén 單立人 (= einzeln stehender Mensch) Zhuyin: ㄖㄣˊ Hiragana: ひと hito Kanji: 亻偏 ninben oder 人屋根 hitoyane (= Radikal Mensch) …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.